Toplista Ratownictwo

   
 
  Wędkarze


Zarządzenie nr 101/2010

Burmistrza Lubniewic

z dnia 30 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie: zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Lubniewic zarządza co następuje:

 

1.              Udostępnia się jezioro Lubiąż w Lubniewicach do wędkowania na zasadach ujętych w niniejszym zarządzeniu.

2.              Przed przystąpienie do wędkowania każdy wędkarz jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem amatorskiego połowu ryb obowiązującym na jeziorze Lubiąż stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.              Sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb prowadzona będzie w następujących punktach:

a)      Kasa Urzędu Miejskiego,

b)      Kasa Zakładu Gospodarki Komunalnej

4.              Osoby prowadzące sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb zobowiązane są do zaznajomienia osób je nabywających z niniejszym zarządzeniem i załącznikiem do niego zawartym oraz potwierdzić ten fakt napisem na zezwoleniu „zapoznany z regulaminem”, przy jednoczesnym podpisaniu przez kupującego.

5.              Na jeziorze Lubiąż dzierżawionym od RZGW Poznań, administrowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach obowiązują następujące opłaty za amatorski połów ryb:

a)      cały rok

z brzegu                     - 60 zł

z łodzi                       - 120 zł

b)      1 miesiąc

z brzegu                     - 40 zł

z łodzi                        - 60 zł

c)       2 tygodnie

z brzegu                     - 35 zł

z łodzi                        - 45 zł

d)      1 tydzień

z brzegu                     - 25 zł

z łodzi                        - 35 zł

e)      1 dzień

z brzegu                     - 15 zł

z łodzi                        - 25 zł

6.              Za połów w nocy z brzegu tj. od zmroku do świtu - tylko z brzegu obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 30 % opłaty zasadniczej.

7.               Połów pod lodem mieści się w opłacie zasadniczej.

8.              Wniesienie opłaty za połów z łodzi za dany okres połowu upoważnia do wędkowania w nocy z brzegu w tym czasie bez dodatkowej opłaty.

9.              Podczas amatorskiego połowu ryb zezwala się na korzystanie z silników spalinowych do mocy 5 koni mechanicznych w godzinach od świtu do zmierzchu oraz godzinę przed i po.

10.           Zezwolenie na wędkowanie ważne jest z kartą wędkarską.

11.           Zezwoleniem na wędkowanie jest dowód wpłaty zgodny z obowiązującym cennikiem opłat.

12.           Młodzież ucząca się korzysta z 50 % zniżki.

13.           Członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu PZW Gorzów Wlkp. z roczną składką na dany rok bieżący łowią w ramach porozumienia stron.

14.           Osoby szczególnie zaangażowane w pracach na rzecz Miasta i Gminy Lubniewice i związane z gospodarką na jeziorze mogą otrzymać darmowe zezwolenie uprawniające ich do amatorskiego połowu ryb. Zezwolenia takie wydaje Burmistrz.

15.           Osoby łowiące powinny posiadać przy sobie dowód tożsamości w celu jej potwierdzenia.

16.           Połów z jednostek pływających dozwolony jest rok rocznie od 1 maja do

31 października.

17.           Do kontroli na jeziorze Lubiąż upoważnieni są:

a)      Policja,

b)     Państwowa Straż Rybacka

c)     Społeczna Straż Rybacka,

18.           Naruszenie zasad amatorskiego połowu ryb określonych w niniejszym zarządzeniu oraz regulaminie jeziora Lubiąż pociąga za sobą konsekwencje określone w ustawie o rybactwie śródlądowym lub zatrzymaniem zezwolenia bez możliwości odszkodowania.

19.           Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rolnictwa Urzędu Miejskiego.

20.           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2010 r. 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Lubniewic

Nr 101/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r.

 

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach.

Prawa, obowiązki i zasady połowu ryb przez osoby uprawnione do wędkowania.

 

1.         Każdy wędkarz po wykupieniu zezwolenia na amatorskie połów ryb ma prawo wędkować na wodach jeziora Lubiąż w Lubniewicach zgodnie z zasadami ujętymi w niniejszym regulaminie.

2.         Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 16 lat i posiada kartę wędkarską.

3.         W ramach łowiska i dziennego limitu połowu ryb pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej zezwolenie mogą wędkować dwie osoby w wieku do 16 lat, każda na jedną wędkę bez prawa połowu na żywą i martwą rybkę oraz spinning.

4.         Wędkarz posiadający wykupione zezwolenie na połów ryb może udostępnić jedną ze swoich wędek do wędkowania współmałżonkowi w granicach swojego łowiska oraz dziennego limitu połowu.

5.         Zabrania się wywożenia zanęty lub przynęty przez wędkarzy nie posiadających zezwolenia na połów ryb z łodzi.

6.         Zabrania się pozostawiania sprzętu wędkarskiego na łowisku bez obecności właściciela.

7.         Organizowanie zawodów wędkarskich wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia
na zasadach i warunkach uzgodnionych z Burmistrzem, przy czym zawody mogą odbywać się tylko i wyłącznie na „żywej rybie”, a organizator zawodów po ich zakończeniu zobowiązany jest złożyć u Gospodarza jeziora kopię protokołu z ich przebiegu.

8.         Gospodarz jeziora pobiera kaucję wysokości ustalonej w zezwoleniu wydanym przez Burmistrza na poczet ewentualnych szkód. Kaucja zostaje zwrócona po zakończeniu zawodów o ile nie zostaną wyrządzone szkody przez uczestników zawodów.

9.         Obowiązkiem każdego wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli są rozgrywane zawody wędkarskie a organizatora najpóźniej na dzień przed ich rozpoczęciem poinformował o tym fakcie wędkarzy poprzez rozwieszenie ogłoszeń.

10.     Każdy wędkarz przed i po zakończeniu wędkowania jest zobowiązany dokładnie wysprzątać stanowisko w promieniu 5 metrów.

11.     Na jeziorze Lubiąż dopuszcza się połów ryb metodą trolingową przy użyciu sztucznej przynęty.

12.     Dopuszcza się połów ryb za pomocą kuszy po spełnieniu ustawowych wymogów i uzyskaniu specjalnego zezwolenia Burmistrza.

13.     Na jeziorze Lubiąż obowiązuje bezwzględny zakaz używania podrywki do połowu.

14.     Na jeziorze Lubiąż dopuszcza się połów na żywą i martwą rybkę tylko z brzegu.

15.     Wędkarz łowiący ryby w okresie zimowym pod lodem może używać tylko jednej wędki wyposażonej w haczyk z przynętą o nie więcej niż trzech ostrzach rozstawionych tak by nie wykraczały poza obwód o średnicy 20 milimetrów.

16.     Na jeziorze Lubiąż dopuszczony jest amatorski połów ryb ze środków pływających zgodnie
z obowiązującymi przepisami i wniesionymi opłatami każdego roku od 1 maja do 31 października.

17.     Na jeziorze Lubiąż wędkowanie dozwolone jest w porze:

a.       dziennej z brzegu i łodzi,

b.      nocnej z brzegu,

c.       całkowity zakaz poruszania się  środkami pływającymi od zmierzchu do świtu.

18.     Na jeziorze Lubiąż obowiązują następujące wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków ryb:

·         Sum            70 cm

·         Węgorz      50 cm                

·         Szczupak    55 cm

·         Sandacz      55 cm

·         Okoń           18 cm

·         Karp           30 cm               

·         Leszcz        30 cm               

·         Lin              30 cm               

·         Wzdręga     15 cm

19.     Na jeziorze Lubiąż obowiązują następujące okresy ochronne dla poszczególnych gatunków ryb zgodne z przepisami PZW.

20.     Na jeziorze Lubiąż obowiązują następujące limity ilościowe złowionych ryb

w ciągu doby:

·         Sum, Sandacz, Szczupak, – 1 sztuk łącznie.

·         Karp -2 szt.

·         Amur - 2szt.

·         Lin -2szt.

·         Leszcz - 5szt.

·         Okoń - 10 szt.

·         Węgorz – 2 szt.

·         Wszystkie inne gatunki nie wymienione do 5 kg łącznie.

21.     Na jeziorze Lubiąż obowiązują następujące okresy ochronne dla poszczególnych gatunków ryb.

 

·         Sum od 1 października do 30 czerwca

·         Sandacz od 1 listopada do 30 czerwca

·         Szczupak od 1 listopada do 31 maja

22.     Na jeziorze Lubiąż może zostać wprowadzony czasowy zakaz połowu danego gatunku
ze względu na zarybienia.

23.     Kładki na jeziorze wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia. Istniejące już kładki wymagają rejestracji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach. Kładki nie posiadające zezwoleń lub zagrażające bezpieczeństwu jej użytkowników mogą zostać usunięte
bez możliwości ubiegania się o odszkodowanie.

24.     Każdy posiadacz kładki zobowiązany jest do utrzymania jej w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

25.     Na terenie łowiska obowiązuje bezwzględny zakaz:

 

·         Czyszczenia i patroszenia ryb.

·         Zaśmiecania linii brzegowej.

·         Wycinania, łamania drzew roślin i krzewów.

·         Parkowania samochodów poza miejscami do tego wyznaczonymi.

·         Rozpalania ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi.

·         Głośnego zachowywania się.

·         Spożywania alkoholu na terenie łowiska.

26.     Na jeziorze Lubiąż obowiązuje rejestr amatorskiego połowu ryb, który wędkarz powinien posiadać przy sobie.

27.     Niniejszy regulamin zawiera zasady oparte o przepisy prawa w zakresie rybactwa śródlądowego, prawa wodnego oraz ochrony środowiska. Naruszenie niniejszego regulaminu wiąże się z sankcjami przewidzianymi literą prawa oraz zatrzymanie zezwolenia na połów ryb bez odszkodowania.

28.     Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie poniższe przepisy, jako obowiązującego powszechnie prawa:

·         Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne /Dz. U. Nr 115 poz. 1129, Dz. U. Nr 154 poz. 1803/,

·        Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo o ochronie środowiska /Dz. U. Nr 62 poz. 627/ i 27 lipca 2001 r. /Dz. U. Nr 100 poz. 1085/,

·        Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. - o rybactwie śródlądowym /Dz. U. Nr 66 poz. 750
z późniejszymi zmianami/,

·        Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach /Dz. U. Nr 101 poz. 444 z późniejszymi zmianami/,

·        Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 114 poz. 492
z późniejszymi zmianami/,

·        Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt /Dz. U. Nr 111 poz. 724
 z późniejszymi zmianami/,

·         Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt /Dz. U. Nr 130 poz. 1456/,

·        Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia  6 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin /Dz. U. Nr 41 póz. 214/,

·        Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r.
W sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie /Dz. U. Nr 138 poz. 1559/.


 
Reklama
 
POGODA W LUBNIEWICACH
 

TELEFONY ALARMOWE
 
PŁYTKA WYOBRAŹNIA
 


 
TOPLISTA - RANKING STRON WWW
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 30423 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=