Toplista Ratownictwo

   
 
  Statut Lubuskiego WOPR

 

STATUT
WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA
RATUNKOWEGO
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§1
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa LUBUSKIEGO zwane dalej WOPR Wojewódzki działa na mocy ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o kulturze fizycznej, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, statutu WOPR oraz na podstawie niniejszego statutu.
§2
WOPR Wojewódzki jest specjalistycznym stowarzyszeniem kultury fizycznej, zrzeszonym w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym i jest organizacją pożytku publicznego.
§3
Terenem działania WOPR Wojewódzkiego jest obszar województwa lubuskiego, a siedzibą władz miasto Zielona Góra .
§4
WOPR Wojewódzki posiada osobowość prawną.
§5
1. WOPR Wojewódzki opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do poprowadzenia swych spraw WOPR Wojewódzki może zatrudniać pracowników.
 
§6
1. WOPR Wojewódzki może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.
2. Działalność gospodarcza jest działalnością wyłącznie uboczną, pomocniczą, służącą do
pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie i rozwijanie działalności statutowej.
§7
1. WOPR Wojewódzki koordynuje i wspiera działalność okręgów i pozostałych jednostek WOPR.
2. Zarząd Wojewódzki może w ramach delegacji statutowej przekazać część swoich uprawnień okręgowym WOPR działającym w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.
3. WOPR Wojewódzki i jednostki okręgowe mogą posiadać osobowość prawną.
4. WOPR Wojewódzki może przyjmować do swych szeregów inne podmioty działające w ratownictwie wodnym.
§8
WOPR Wojewódzki może używać sztandaru, odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
 
 

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
 
§9
Celami WOPR są organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach śródlądowych i w kąpieliskach morskich.
§10
WOPR realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. organizowanie wodnej służby ratowniczej,
2. współdziałanie z administracją rządową, samorządową i z innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego;
3. udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach śródlądowych;
4. programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach;
5. ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się;
6. występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodą;
7. wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego;
8. dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcia obiektów lub urządzeń;
9. prowadzenie szkoleń oraz doskonalenia umiejętności ratowniczych;
10. nadawanie stopni ratowniczych oraz określanie uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych, w zależności od posiadanych kwalifikacji;
11. nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania;
12. egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania;
13. opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym;
14. krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnych członków;
15. popularyzowanie celów statutowych;
16. wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
17. prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej;
18. świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego;
19. prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach mających na celu uzyskanie środków na realizację zadań statutowych.
 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§11
Członkami WOPR Wojewódzkiego mogą być osoby fizyczne i prawne.
§12
Członkowie WOPR Wojewódzkiego dzielą się na członków: rzeczywistych, zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§13
1. Członkami rzeczywistymi są jednostki terenowe i inne podmioty zajmujące się działalnością w dziedzinie ratownictwa wodnego.
2. Przyjęcie członka rzeczywistego następuje w drodze uchwały na podstawie pisemnego zgłoszenia.
3. Członkostwo rzeczywiste ustaje na skutek rozwiązania się WOPR, jednostki wojewódzkiej, terenowej innego podmiotu lub jego wniosku o wystąpienie.
§14
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, identyfikująca się ze statutowymi celami WOPR, która złożyła pisemną deklarację przystąpienia i została przyjęta przez właściwy zarząd.
2. Członkiem zwyczajnym może być również osoba nieletnia po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, bez prawa pełnej zdolności do czynności prawnych.
§15
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która zadeklarowała pomoc na rzecz WOPR.
§16
1. Osoba prawna działa w WOPR Wojewódzkim przez swojego przedstawiciela.
2. Członków wspierających przyjmują wszystkie jednostki WOPR.
§17
1. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój WOPR lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla ratownictwa wodnego.
2. Członkostwo honorowe nadaje Zjazd Krajowy WOPR, na wniosek Zarządu Głównego.
3. Prezesem honorowym może być osoba, po zakończeniu wielokrotnego pełnienia funkcji prezesa, która szczególnie zasłużyła się dla WOPR Wojewódzkiego.
4. Godność Prezesa Honorowego nadaje Zjazd Wojewódzki WOPR.
§18
Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą do właściwej jednostki terenowej.
§19
Członek rzeczywisty WOPR Wojewódzkiego ma prawo:
1. uczestniczyć poprzez swych delegatów w Zjeździe Wojewódzkim z głosem decydującym oraz do czynnego i biernego prawa wyborczego,
2. do czynnego udziału w pracach, szkoleniu i innych przedsięwzięciach oraz korzystania ze środków WOPR na zasadach odrębnie określonych,
3. zgłaszania postulatów i wniosków do władz WOPR,
4. otrzymywania od WOPR pomocy w realizacji zadań statutowych,
5. używania odznak, znaków i bandery WOPR,
6. korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu i uchwał władz WOPR.
§20
Członek rzeczywisty ma obowiązek przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz WOPR.
§21
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1/ wybierać i być wybranym do władz WOPR,
2/ uczestniczyć w zebraniach, konferencjach, sympozjach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez WOPR,
3/ korzystać ze środków i pomocy WOPR,
4/ nosić odznaki organizacyjne,
5/ zaskarżać uchwały i orzeczenia władz WOPR; właściwą władzą do rozpatrywania odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, która tę decyzję wydała.
6/ zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem WOPR
2. Członkowie nieletni mogą korzystać z czynnego prawa wyborczego do władz WOPR
§22
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. uczestniczenia w pracach WOPR oraz propagowania jego celów i programu,
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał WOPR,
3. opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w WOPR,
§23
1.Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w §19 p.2-6.
2.Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów.
§24
1. Członkostwo WOPR Wojewódzkiego ustaje na skutek:
1/ dobrowolnej rezygnacji z przynależności do WOPR zgłoszonej na piśmie,
2/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,
3/ skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą świadczeń w okresie dłuższym niż 24 miesięcy,
4/ wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu Honorowego lub Sądu Koleżeńskiego, w przypadkach: działania na szkodę WOPR oraz pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
2. Wprzypadku określonym w ust.1 pkt.4 Sąd Koleżeński zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę i wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz terminu złożenia odwołania.
Uchwały i orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżane w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.
3. Ponowne przyjęcie do WOPR osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające z ust.1p. 3 następuje na podstawie uchwały Zarządu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WOJEWÓDZKIEGO WOPR
 
§25
1. Władzami WOPR Wojewódzkiego są:
1/ Zjazd Wojewódzki
2/ Zarząd Wojewódzki
3/ Wojewódzka Komisja Rewizyjna
4/ Sąd Koleżeński
2. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określa regulamin uchwalony przez Zarząd
Wojewódzki.
3. Zarząd Wojewódzki działa poprzez jednostki okręgowe;
1/ w Gorzowie Wielkopolskim obejmując zasięgiem swojego działania powiaty: grodzki gorzowski, ziemski gorzowski, słubicki, sulęciński, międzyrzecki i strzelecko-drezdeński,
2/ w Zielonej Górze obejmując zasięgiem swojego działania powiaty: zielonogórski grodzki, zielonogórski ziemski, nowosolski, krośnieński, żarski, świebodziński i wschowski
4. Zarządy Okręgowe działają poprzez
•  oddziały rejonowe obejmujące zasięgiem działania teren dwóch i więcej powiatów
•  oddziały powiatowe,
•    oddziały środowiskowe,
•    samodzielne drużyny WOPR
•    drużyny WOPR
5. Władzami jednostek okręgowych są:
1/ Zjazd Okręgowy,
2/ Zarząd,
3/ Okręgowa Komisja Rewizyjna.
6. Władzami oddziałów rejonowych, powiatowych i środowiskowych są:
1/ Walne zebranie
2/ Zarząd
3/ Komisja Rewizyjna.
7. Delegaci na zjazdy i walne zebrania wybierani są zgodnie z zasadami i trybem określonym
w regulaminach przez odpowiednie zarządy.
Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
8. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi WOPR są drużyny.
§26
1. Kadencja władz WOPR trwa 5 lat; ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Uchwały władz WOPR, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz WOPR w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełnia Zarząd. Ilość dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 ilości członków pochodzących z wyboru.
Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeśli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy.
ZJAZD WOJEWÓDZKI
 
§27
1. Zjazd Wojewódzki jest najwyższą władzą WOPR Wojewódzkiego.
2. W Zjeździe Wojewódzkim biorą udział:
1/ z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni ( delegaci )
2/ z głosem doradczym - zaproszeni goście.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Wojewódzkiego, Zarząd Wojewódzki powiadamia delegatów co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
 
§28
1. Zjazd Wojewódzki może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Zjazd Wojewódzki obraduje wg uchwalonego regulaminu obrad,
3. Obradami Zjazdu Wojewódzkiego kieruje Prezydium.
§29
1. Nadzwyczajny Zjazd Wojewódzki zwołuje Zarząd Wojewódzki:
1/ z własnej inicjatywy
2/ na wniosek Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej
3/ na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
4/ na pisemny wniosek co najmniej 2/3 liczby delegatów na Zjazd Wojewódzki.
2. Nadzwyczajny Zjazd Wojewódzki obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.
3. Zarząd Wojewódzki jest zobowiązany zwołać Zjazd Wojewódzki w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku.
§30
Uchwały Zjazdu Wojewódzkiego zapadają zwykłą większością głosów.
§31
Do kompetencji Zjazdu Wojewódzkiego należy:
1. uchwalenie statutu WOPR Wojewódzkiego i jego zmian,
2. uchwalenie głównych kierunków działania,
3. uchwalenie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz,
4. wybór i odwoływanie prezesa oraz określanie liczby członków i wybór władz,
5. rozpatrywanie odwołań od uchwał władz wojewódzkich WOPR,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
7. nadawanie i pozbawianie godności Prezesa Honorowego
8. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem,
9. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
10. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu WOPR Wojewódzkiego i przeznaczeniu jego majątku.
 
ZARZĄD WOJEWÓDZKI
§32
1. W okresie między Zjazdami Wojewódzkimi działalnością WOPR Wojewódzkiego kieruje Zarząd Wojewódzki.
2. Zarząd za swoją działalność odpowiada przed Zjazdem Wojewódzkim.
§33
1. W skład Zarządu Wojewódzkiego wchodzi Prezes i 15-25 członków. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Wojewódzki wybiera ze swojego grona Prezydium w składzie 7-11 osób, w tym wiceprezesów.
2. Prezes WOPR Wojewódzkiego kieruje pracami Zarządu Wojewódzkiego.
3. Zasady i tryb działania Zarządu Wojewódzkiego i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Wojewódzki.
4. Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
§34
1. Zarząd Wojewódzki do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników i tworzyć biuro.
2. Szczegółowe zasady działania biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd Wojewódzki.
 
§35
1. Do zakresu działania Zarządu Wojewódzkiego należy:
1/ zwoływanie Zarządu Wojewódzkiego
2/ realizacja programów i celów WOPR oraz wykonywanie uchwał Zjazdu
3/ określenie szczegółowych kierunków WOPR Wojewódzkiego
4/ uchwalanie programów pracy i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności
5/ uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych
6/ reprezentowanie WOPR Wojewódzkiego na zewnątrz
7/ zawieszanie w czynnościach zarządów jednostek terenowych, jeżeli ich działalność jest
niezgodna z przepisami prawa, statutem lub uchwałami władz
8/ zawieszanie uchwał okręgowych WOPR w razie ich niezgodności z prawem, statutem,
oraz uchwałami władz
9/ zarządzanie majątkiem WOPR należącym bezpośrednio do Zarządu Wojewódzkiego
10/ uchwalanie regulaminów
11/ zawieranie porozumień o współpracy z organami rządowymi, administracji rządowej i
i władzami innych organizacji
12/ organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
13/ zgłaszanie wniosków poprzez Zarząd Główny o nadanie przez Zjazd Krajowy godnoś-
ci członka honorowego
14/ zgłaszanie wniosków o nadanie przez Zjazd Wojewódzki godności Prezesa Honorowe-
go
15/ występowanie o nadanie odznaczeń
16/ rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów okręgowych
17/ występowanie z wnioskiem do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczaj-
nego
18/ składanie Zjazdowi Wojewódzkiemu sprawozdań ze swojej działalności
19/ podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz
WOPR
2. W razie zawieszenia zarządu okręgowego, Zarząd Wojewódzki powołuje zarząd tymczasowy, który pełni funkcje do czasu wyboru nowego zarządu.
3. Podczas głosowania uchwał Zarządu w przypadku równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos prezesa. Od uchwał Zarządu przysługuje prawo odwołania do Zjazdu Wojewódzkiego w terminie 30 dni od daty otrzymania za jego pośrednictwem.
4. Prawo do reprezentowania na zewnątrz oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Wojewódzkiego posiada prezes i wiceprezesi.
§36
Pozaplanowe posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego zwołuje prezes i Prezydium z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Zarządu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.
§37
1. W okresie między posiedzeniami Zarządu, WOPR Wojewódzkim kieruje Prezydium Zarządu, z zakresem działania określonym dla Zarządu.
2. Prezydium Zarządu pracuje zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Wojewódzki.
3. Bieżącymi działaniami Wojewódzkiego WOPR kieruje prezes a podczas jego nieobecności wyznaczeni wiceprezesi.
§38
1. Do obowiązków Prezydium Zarządu należy w szczególności:
1/ wykonywanie uchwał Zarządu,
2/ przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych,
3/ koordynowanie działalności i nadzorowanie jednostek terenowych,
4/ powoływanie zespołów (komisji) o charakterze doraźnym i opiniodawczym.
2. Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje prezes, a w razie jego nieobecności wyznaczony wiceprezes. Posiedzenia zwołuje się w miarę potrzeb.
3. Podczas głosowania uchwał Prezydium Zarządu w przypadku równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos prezesa lub osoby zastępującej prezesa.
4. Prezydium Zarządu składa Zarządowi sprawozdanie ze swej działalności.
 
WOJEWÓDZKA KOMISJA REWIZYJNA
 
§39
Wojewódzka Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością WOPR Wojewódzkiego.
§40
Wojewódzka Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
§41
1. Do zakresu działania Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej należy:
1/ przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej WOPR Wojewódzkiego z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami statutu i uchwałami władz,
2/ przedstawienie Zarządowi Wojewódzkiemu protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
3/ nadzorowanie Komisji Rewizyjnych jednostek terenowych,
4/ prawo wnioskowania o zwołanie Zjazdu Wojewódzkiego, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,
5/ prawo wnioskowania o zwołanie posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego w celu omówienia wniosków z kontroli,
6/ uchwalenie regulaminu działania własnego i zatwierdzanie regulaminów komisji rewizyjnych jednostek terenowych; składanie Zjazdowi Wojewódzkiemu sprawozdań ze swojej działalności oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.
2. Wojewódzka Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Zarządu Wojewódzkiego złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
3. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnie funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt.8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.Nr 26,poz.306, z 2001 r. Nr 85,poz.924 i Nr 154,poz 1799, z 2002 r.Nr 113,poz.984 oraz z 2003 r. Nr 45,poz.391 i Nr 60, poz.535).
§42
1. Przewodniczący lub wyznaczony członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego i jego Prezydium.
2. Członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Wojewódzkiego WOPR
§43
W przypadkach określonych w §41 ust.1pkt.4 Zjazd Wojewódzki powinien być zwołany w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zgłoszenia wniosku, a posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego nie później niż w terminie 30 dni od daty jego zgłoszenia.
 
SĄD KOLEŻEŃSKI
§44
Sąd Koleżeński jest władzą WOPR Wojewódzkiego powołaną do:
1. rozpatrywania spraw naruszania przez członków WOPR Wojewódzkiego dotyczących statutu lub uchwał władz,
2. sprawowanie ogólnego nadzoru nad postępowaniami dyscyplinarnymi jednostek terenowych,
3. rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń komisji dyscyplinarnych,
4. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd lub Prezydium oraz Wojewódzką Komisję Rewizyjną, wobec osób pełniących funkcje we władzach.
§45
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 - 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza,
2. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub wyznaczony przez niego członek ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego WOPR i jego Prezydium,
3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Wojewódzkiego WOPR
§46
1. Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swojej działalności Zjazdowi Wojewódzkiemu WOPR.
 
 

ROZDZIAŁ V
JEDNOSTKI OKRĘGOWE I ICH WŁADZE
ZJAD OKRĘGOWY
 
§47
1. Zjazd Okręgowy jest najwyższą władzą WOPR Okręgowego.
2. W Zjeździe Okręgowym biorą udział:
1/ z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni / delegaci z oddziałów rejonowych, powiatowych, środowiskowych i samodzielnych drużyn /
2/ z głosem doradczym - członkowie władz wojewódzkich / jeżeli nie są delegatami /, członkowie wspierający i zaproszeni goście
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Okręgowego, Zarząd Okręgowy powiadamiadelegatów co najmniej 14 dni przed terminem zebrania /Zjazdu/.
§48
1. Zjazd Okręgowy może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Zjazd Okręgowy obraduje według uchwalonego regulaminu obrad.
3. Obradami Zjazdu Okręgowego kieruje Prezydium.
§49
1. Nadzwyczajny Zjazd Okręgowy zwołuje Zarząd Okręgowy:
1/ z własnej inicjatywy,
2/ na wniosek Zarządu Wojewódzkiego lub Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej
3/ na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej
4/ na pisemny wniosek co najmniej 2/3 liczby delegatów na Zjazd Okręgowy
2. Nadzwyczajny Zjazd Okręgowy obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.
3. Zarząd Okręgowy jest zobowiązany zwołać nadzwyczajny Zjazd Okręgowy w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.
§50
Uchwały Zjazdu Okręgowego zapadają zwykłą większością głosów
§51
Do kompetencji Zjazdu Okręgowego należy:
1. uchwalenie głównych kierunków działania,
2. uchwalenie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz
3. wybór i odwołanie prezesa oraz określenie liczby członków władz i ich wybór,
4. rozpatrywanie odwołań od uchwał władz okręgowych WOPR
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Okręgowego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, oraz podejmowanie uchwał o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
6. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem,
7. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Okręgowego WOPR i przekazaniu majątku do dyspozycji Zarządu Wojewódzkiego
§52
1. W okresie między zjazdami okręgowymi, działalnością WOPR Okręgowego kieruje Zarząd Okręgowy.
2. Zarząd Okręgowy za swoją działalność odpowiada przed Zjazdem Okręgowym.
§53
1. W skład Zarządu Okręgowego wchodzi prezes i 10 - 18 członków. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Okręgowy wybiera ze swego grona Prezydium w składzie 5 - 9 osób, w tym wiceprezesów.
2. Prezes WOPR Okręgowego kieruje pracami Zarządu Okręgowego.
3. Zasady i tryb działania Zarządu Okręgowego i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Okręgowy.
4. Posiedzenia Zarządu Okręgowego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
§54
1. Zarząd Okręgowy do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników i tworzyć biuro.
2. Szczegółowe zasady działania określa regulamin uchwalony przez Zarząd Okręgowy.
§55
1. Do zakresu działania Zarządu Okręgowego należy:
1/ zwoływanie Zjazdu Okręgowego
2/ realizacja programu i celów WOPR oraz wykonywanie uchwał Zjazdów - Wojewódzkiego i Okręgowych,
3/ określanie szczegółowych kierunków działania WOPR Okręgowego,
4/ uchwalanie programów pracy i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności
5/ uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
6/ reprezentowanie WOPR Okręgowego na zewnątrz,
7/ przyjmowanie lub powoływanie oraz wykluczanie lub rozwiązywanie oddziałów, drużyn lub innych podmiotów,
8/ prowadzenie ewidencji członków, zbieranie składek członkowskich,
9/ zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, statutem lub uchwałami władz,
10/ zawieszanie uchwał zarządów oddziałów, w razie ich niezgodności z prawem, statutem oraz uchwałami władz,
11/ zarządzanie majątkiem Okręgowego WOPR,
12/ uchwalanie regulaminów,
13/ zawieranie porozumień o współpracy z organami samorządowymi, administracji rządowej i władzami innych organizacji,
14/ organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
15/ występowanie do Zarządu Wojewódzkiego o nadawanie odznaczeń,
16/ rozpatrywanie odwołań od uchwał oddziałów.
17/ występowanie z wnioskami do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego,
18/ składanie Zjazdowi Okręgowemu sprawozdań ze swojej działalności,
19/ składanie Zarządowi Wojewódzkiemu sprawozdań rocznych i przedkładanie niezbędnych danych do opracowania sprawozdań wojewódzkich,
20/ podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz WOPR
2. W razie zawieszenia zarządu oddziałów, Zarząd Okręgowy powołuje zarząd tymczasowy do czasu wyboru nowego zarządu.
3.  Podczas głosowania uchwał Zarządu w przypadku równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos prezesa lub osoby zastępującej prezesa. Od uchwały zarządu przysługuje odwołanie do Zjazdu Okręgowego lub Zarządu Wojewódzkiego w terminie 30 dni.
4. Prawo do reprezentowania na zewnątrz oraz wyrażania woli w imieniu Zarządu Okręgowego posiada prezes i wiceprezesi.
§56
1. W okresie między posiedzeniami Zarządu , Okręgowym WOPR kieruje Prezydium Zarządu z zakresem działania określonym dla Zarządu.
2. Prezydium Zarządu pracuje zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Okręgowy
§57
1. Do obowiązków Prezydium Zarządu należy w szczególności:
1/ wykonywanie uchwał Zarządu
2/ przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych
3/ koordynowanie działalności i nadzorowanie oddziałów i drużyn,
4/ powoływanie zespołów / komisji / o charakterze doraźnym i opiniodawczym.
2. posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje prezes, a w razie jego nieobecności wyznaczony wiceprezes. Posiedzenia zwołuje się w miarę potrzeb.
3. Podczas głosowania uchwał Prezydium Zarządu w przypadku równej ilości głosów za i przeciw, decyduje głos prezesa lub osoby zastępującej prezesa.
4. Prezydium Zarządu składa Zarządowi sprawozdanie ze swej działalności.
 
OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA
§58
Okręgowa Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Okręgowego WOPR.
§59
Okręgowa Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
§60
1. Do zakresu działania Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy:
1/ przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej WOPR Okręgowego z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami statutu i uchwałami władz,
2/ przedstawienie Zarządowi Okręgowemu protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
3/ nadzorowanie Komisji Rewizyjnych jednostek terenowych,
4/ prawo wnioskowania o zwołanie Zjazdu Okręgowego w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w statucie,
5/ prawo wnioskowania o zwołanie posiedzenia Zarządu Okręgowego w celu omówienia wniosków wynikających z kontroli,
6/ uchwalenie regulaminów działania własnego i zatwierdzanie regulaminów komisji rewizyjnych jednostek terenowych,
7/ składanie Zjazdowi Okręgowemu sprawozdań ze swej działalności oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.
2. Wojewódzka Komisja Rewizyjna ma prawo złożenia do Zarządu Okręgowego pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§61
1. Przewodniczący lub wyznaczony członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej ma prawo
udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Okręgowego WOPR i jego Prezydium.
2. Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Okręgowego WOPR.
§62
W przypadkach określonych w §60 pkt 14, Zjazd Okręgowy powinien być zwołany w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zgłoszenia wniosku, a posiedzenie Zarządu Okręgowego nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia.
 

ROZDZIAŁ VI
JEDNOSTKI TERENOWE I ICH WŁADZE
 
§63
1. Dla realizacji zadań wynikających ze statutu, Zarząd Okręgowy powołuje i przyjmuje jednostki terenowe oraz inne podmioty.
2. Jednostkami terenowymi w rozumieniu statutu są:
1/ oddziały rejonowe - obejmujące zasięgiem swojego działania dwa lub więcej powiatów
2/ oddziały powiatowe
3/ oddziały środowiskowe.
3. Podstawową jednostką WOPR jest drużyna.
4. Rozwiązanie jednostki terenowej lub wykluczenie innego podmiotu z WOPR następuje na podstawie uchwały Zarządu Okręgowego WOPR w przypadkach:
1/ zaprzestania działalności,
2/ złożenia wniosku o rozwiązanie jednostki terenowej,
3/ złożenia wniosku o wystąpienie z WOPR.
§64
1. Władze jednostek terenowych są określone w § 25 ust.6
2. Postanowienie § 26 stosuje się odpowiednio.
§65
Walne zebranie jest najwyższą władzą jednostki terenowej
1. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne
§66
Do Walnego Zebrania należy:
1. uchwalanie programów działania,
2. wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz,
3. wybór i odwoływanie delegatów na Zjazd Okręgowy,
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oraz udzielenie lub odmowa udzielania absolutorium ustępującym władzom
§67
W Walnym Zebraniu biorą udział:
1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni lub ich delegaci,
2. z głosem doradczym - członkowie władz WOPR Okręgowego, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście.
§68
Walne Zebranie zwołuje Zarząd powiadamiając członków o jego miejscu, porządku i terminie co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
§69
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jednostki terenowej zwołuje Zarząd:
1/ z własnej inicjatywy,
2/ na wniosek Zarządu Okręgowego lub Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
3/ na pisemny wniosek co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych lub ich delegatów.
2. Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4. Postanowienie § 30 stosuje się odpowiednio.
ZARZĄD
§70
Zarząd kieruje działalnością WOPR na terenie swego działania zgodnie ze statutem i uchwałami jego władz.
§71
1. Zarząd składa się z prezesa oraz członków. Na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezydium w składzie 5 - 7 osób, w tym wiceprezesów.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby - nie rzadziej niż raz na pół roku.
3. Do zbadania spraw i problemów organizacyjnych, ekonomicznych oraz opracowania wniosków, Zarząd może powoływać zespoły (komisje) pomocnicze, określając ich skład oraz zadania.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2/3 liczby członków Zarządu w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
§72
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. wykonywanie uchwał Zjazdu i Zarządu Okręgowego oraz Walnego Zebrania,
2. określanie szczegółowych kierunków działania,
3. powoływanie i rozwiązywanie drużyn WOPR,
4. uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
5. kierowanie drużynami WOPR
6. reprezentowanie jednostki terenowej na zewnątrz,
7. zarządzanie majątkiem własnym i przydzielonym przez WOPR Okręgowy w ramach posiadanych pełnomocnictw,
8. organizowanie działalności gospodarczej,
9. zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień,
10. zawieranie porozumień o współpracy z innymi podmiotami,
11. wnioskowanie o nadanie odznaczeń,
12. uchwalanie wniosku o rozwiązanie jednostki,
13. zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
14. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
§73
1. W okresie między posiedzeniami Zarządu, jednostką terenową kieruje Prezydium Zarządu z zakresem działania określonym dla Zarządu.
2. Szczegółowy tryb i zasady działania zarządów określa regulamin.
 
KOMISJA REWIZYJNA
§74
Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu.
§75
Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
§76
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności Zarządu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z prawem, statutem i uchwałami władz nadrzędnych,
2. współpraca z Okręgową Komisją Rewizyjną,
3. przedstawianie Zarządowi wniosków pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej,
4. zgłaszanie Zarządowi Okręgowemu wniosków o uchylenie uchwał Zarządu sprzecznych z prawem, statutem lub uchwałami władz nadrzędnych,
5. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności i przedkładanie wniosków o udzielenie lub o odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.
§77
Komisja Rewizyjna jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu co najmniej raz w roku.
§78
Przewodniczący lub wyznaczony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
§79
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach WOPR jednostki, w której zostały wybrane.
§80
Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych określa regulamin.
 
DRUŻYNY WOPR
§81
1. Drużyna WOPR działająca na określonym terenie lub akwenie jest podstawową jednostką Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2. W skład drużyn WOPR wchodzi co najmniej 5 członków zwyczajnych
3. Drużyna WOPR podlega bezpośrednio Zarządowi jednostki terenowej a w przypadku drużyny samodzielnej, Zarządowi Okręgowemu.
4. Powołanie drużyny odbywa się na podstawie deklaracji jej członków do Zarządu.
5. Drużyna WOPR wybiera kierownika spośród swych członków .
6 Wybór kierownika drużyny WOPR odbywa się w głosowaniu bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§82
Do zadań Drużyny WOPR należy:
1. realizowanie celów statutowych w rejonie odpowiedzialności,
2. udzielanie pomocy na wodzie,
3. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z innymi pomiotami działającymi w rejonie działalności,
4. prowadzenie działań profilaktycznych na akwenie lub grupach akwenów znajdujących się w rejonie odpowiedzialności,
5. propagowanie przepisów i zachowań obowiązujących na wodach i obiektach,
6. organizowanie szkolenia podstawowego i doskonalenie umiejętności ratowniczych członków,
7. podnoszenie kwalifikacji oraz uzyskiwanie uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym,
8. organizowanie i strzeżenie kąpielisk,
9. wykorzystywanie przydzielonego sprzętu ratowniczego zgodnie z przeznaczeniem oraz jego właściwa konserwacja i przechowywanie,
10. organizowanie egzaminów na kartę pływacką oraz wydawanie dokumentów i odznak potwierdzających umiejętności pływania.
 

ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK I FUNDUSZE WOPR
WOJEWÓDZKIEGO
 
§83
Majątek Wojewódzkiego WOPR stanowią nieruchomości i ruchomości. Bezpośredni zarząd majątkiem sprawują zarządy okręgowe.
§84
1. Źródłami powstawania majątku WOPR są:
1/ opłaty, wpisowe i składki członkowskie,
2/ dochody z nieruchomości i ruchomości,
3/ dotacje i subwencje,
4/ darowizny, zapisy i spadki,
5/ wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
6/ dochody z ofiarności publicznej,
7/ dywidendy należne z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych.
2. WOPR Wojewódzki i Okręgowy prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Wprowadza się następujące zakazy:
a)       udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
b)       przekazywania majątku organizacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)       wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośredni wynika ze statutowego celu organizacji,
d)       zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
§85
WOPR Wojewódzki i Okręgowy mogą tworzyć spółki i fundusze oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe.
§86
Dotacje uzyskane przez Zarząd Wojewódzki z Zarządu Głównego WOPR i Sejmiku Wojewódzkiego przekazuje się w równych częściach dla Okręgowych WOPR.
§87
Dla ważności oświadczeń woli pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych WOPR Wojewódzkiego i Okręgowego wymagane są podpisy dwóch osób uprawnionych przez Prezydium Zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.
 
 

ROZDZIAŁ VIII
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE WOPR
WOJEWÓDZKIEGO
 
§88
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu WOPR Wojewódzkiego przez Zjazd Wojewódzki wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie WOPR Wojewódzkiego mogą być przedmiotem obrad Zjazdu Wojewódzkiego wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu WOPR, Wojewódzki Zjazd określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku.
3. Postanowienia ust.1 - 3 stosuje się odpowiednio do WOPR Okręgowego; majątek pozostawia się do dyspozycji WOPR Wojewódzkiego.
 

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§89

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego i z upływem tego terminu WOPR Wojewódzki i WOPR Okręgowy uzyskują osobowość prawną

 
Reklama
 
POGODA W LUBNIEWICACH
 

TELEFONY ALARMOWE
 
PŁYTKA WYOBRAŹNIA
 


 
TOPLISTA - RANKING STRON WWW
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 30423 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=